ผลของรูปแบบการส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • พรพิมล ช้างสาร

คำสำคัญ:

รูปแบบ, เด็กปฐมวัย, ทักษะสมองEF

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น เพื่อพัฒนารูปแบบส่งเสริมทักษะสมองEF ของเด็กปฐมวัยในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี ที่เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รูปแบบทักษะสมองEF เด็กปฐมวัย ประเมินผลรูปแบบ และแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย (MU.EF-101) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีอัลฟาครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.82 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม ระหว่างพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ pair t-test

          ผลงานวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะสมองEFรวมทุกด้านและแยกรายด้าน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยพบว่าหลังใช้รูปแบบส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย คะแนนเฉลี่ยทักษะสมองEFรวมทุกด้านและแยกรายด้าน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ส่งผลต่อทักษะสมองเด็กปฐมวัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ จึงควรศึกษาพัฒนารูปแบบส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเล่นอิสระฯ  เพื่อส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัยต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2021