ความรอบรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีศึกษาวัยรุ่นหญิงที่มารับบริการด้านการวางแผนคุมกำเนิดแบบยาฝังคุมกำเนิดในคลินิกวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • อรุณรัตน์ กาลพันธา

คำสำคัญ:

ความรอบรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการวางแผนคุมกำเนิด

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลและบริการ การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ  การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติและพฤติกรรม ของวัยรุ่นหญิงที่มารับบริการด้านการวางแผนคุมกำเนิดแบบยาฝังคุมกำเนิดในคลินิกวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 13-24 ปี ที่มารับบริการฝังยาคุมกำเนิดและมาขอคำปรึกษาวิธีการกำเนิด ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน  โดยนำแบบสอบของนุสรัน เฮาะมะ1 มาใช้แบ่งเป็น 8 ตอน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  จำนวน  ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลวิจัย พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้อยู่ระดับต่ำแต่มีระดับพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ระดับสูง ร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่มีการการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญ การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเอง การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่มีการปฏิบัตินานๆครั้ง ร้อยละ 50 การวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์มาจากการบอกต่อกันในกลุ่มเพื่อนและรับความรู้จากเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้เกิดจากการความรอบรู้ด้านสุขภาพของตนเอง ควรส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึง การสื่อสาร การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เพื่อให้วัยรุ่นได้มีความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2021