สภาวะสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562-2564

ผู้แต่ง

  • อรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ

คำสำคัญ:

สภาวะสุขภาพ, บุคลากร

บทคัดย่อ

          เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อ วิเคราะห์สภาวะสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ในกลุ่มบุคลากรสังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ที่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562-2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลผลสภาวะสุขภาพและผลการตรวจสุขภาพประจำปี นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้สนสถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย   

          ผลการศึกษา พบว่า สภาวะสุขภาพของบุคลากร ศูนย์อนามัยที่  10 อุบลราชธานี ปี 2562- 2564 จากการตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบปัญหาสุขภาพและความผิดปกติ ดังนี้ พบว่า บุคลากรมีปัญหาสุขภาพ ดังนี้ (1) มีภาวะโลหิตจาง (2) ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (3) ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลสูง (4) ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง (5) ค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานและยังพบภาวะอ้วน (6) เส้นรอบเอวเกิน (7) ภาวะความดันโลหิตสูง จากการศึกษาครั้งนี้ ปัญหาสุขภาพของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เกิดจากภาวะ Metabolic syndrome ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยจัดโปรแกรมสุขภาพรายบุคคลในกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติ เพื่อให้เกิดทักษะในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของตนเองได้  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2021