ประสิทธิผลของการใช้แผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • เดือนธิดา ศรีเสมอ
  • วรรณภา อินต๊ะราชา

คำสำคัญ:

แผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล, พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

          แผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังการใช้แผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล  กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน  จำนวน 44  คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 คน  กลุ่มทดลองได้รับการใช้แผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับบริการสุขภาพตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ส่วน  ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบสอบถามการวิจัยประสิทธิผลของการใช้แผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 และแผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุ ระยะเวลา 6 สัปดาห์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลอง ระยะติดตามผลมีค่ามากกว่า ระยะก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) สรุปได้ว่าแผนการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2021