ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการตรวจตามนัดของผู้รับบริการ ตรวจสุขภาพประจำปีที่ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ประภัสสร ภูทางนา

คำสำคัญ:

ปัจจัยสัมพันธ์การมาตรวจตามนัดของผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี

บทคัดย่อ

            เป็นวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาตรวจตามนัดของผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบบังเอิญในผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่มาช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 385 คน เก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคสแควร์

            ผลศึกษา พบว่า ด้านการสื่อสารผ่านตัวบุคคล ด้านการคมนาคม และด้านการสนับสนุนของครอบครัว อยู่ระดับมาก ทำให้เกิดความสนใจติดตามข้อมูล การจูงใจกระตุ้นให้เดินทางมาและการตัดสินใจเดินทาง อยู่ระดับมาก จะกลับมาตามนัด ร้อยละ 76.9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาตามนัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ โรคประจำตัว (P=0.023) ด้านการสื่อสารผ่านตัวบุคคล (P=0.002) ด้านการคมนาคม (P<0.00) และด้านการสนับสนุนของครอบครัว (P<0.00) ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ สิทธิการรักษาและการรับรู้ภาวะสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับการมาตามนัด ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลแก่ผู้รับบริการทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป็นโรคให้เห็นความสำคัญการมาติดตามเฝ้าระวังภาวะสุขภาพตนเอง เน้นสื่อสารให้ครอบครัวมาช่วยและสนับสนุนการเดินทางมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้ผู้รับบริการมาตามนัด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2021