ความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัยทำงานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ที่มารับบริการในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • รัติยากร เจริญท้าว

คำสำคัญ:

ความรู้, การปฏิบัติตัว, ผู้ป่วยวัยทำงานไขมันในเลือดสูง

บทคัดย่อ

            เป็นแบบเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดับความรู้ และระดับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัยทำงานที่มีไขมันในเลือดสูงที่มารับบริการในศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ในกลุ่มผู้รับบริการวัยทำงานที่มีอายุ 15-59 ปี สุ่มแบบบังเอิญผู้มารับบริการช่วงเดือนธันวาคม2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แบ่งเป็นเพศชาย 55 คน และเพศหญิง 57 คน จำนวน 112 คน ใช้เครื่องมือวิจัยแบบสอบถาม 3 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูง และตอนที่ 3 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงร้อยละ 67.0 การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงอยู่ในระดับดีและปานกลางใกล้เคียงกัน ร้อยละ 52.7 และ ร้อยละ 46.4 ตามลำดับ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงครึ่งหนึ่งมีความรู้อยู่ในระดับสูง และ 1 ใน 10 ยังมีความรู้ในระดับต่ำ ส่งผลต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ควรสร้างกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น แอพพิเคชัน หรือ Line health ทำโปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารที่เกินความต้องการของร่างกาย และการคำนวณการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกิจกรรมของตนเอง เพื่อใช้ในการเตือนและช่วยให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-09-2021