Contact

เลขที่ 591 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

Principal Contact

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Phone +66 4221 9168 ต่อ 202

Support Contact

นางสาวกัญชรส วังมุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Phone +66 4221 9168 ต่อ 202