เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

  จัดทำเพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับ บทบรรณาธิการ บทความวิจัย บทความวิชาการ และการสอบสวนโรค เกี่ยวกับป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) ตั้งแต่สองท่านขึ้นไป แบบ Double blind

ISSN  2822-0250 (Online)

ปีที่เริ่มเผยแพร่  ปี พ.ศ.2565

ภาษาที่เผยแพร่  ไทย / อังกฤษ

ค่าธรรมเนียม   ไม่มีค่าธรรมเนียม

การเผยแพร่   ปีละ 3 ฉบับ  ตุลาคม-มกราคม, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, มิถุนายน-กันยายน  ผ่านช่องทางออนไลน์ https://he03.tci-thaijo.org/index.php/JODPC8/index

Announcements

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

26-09-2022

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีค่าใช้จ่ายการส่งบทความ)  โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนสามารถอ่านคำแนะนำและขัันตอนการส่งบทความได้ที่ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ และอ่านรายละเอียดการใช้งานระบบได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบ Thaijo

Read more about เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2024): ตุลาคม - มกราคม
					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2024): ตุลาคม - มกราคม
เผยแพร่แล้ว: 31-01-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ