กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา        

  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

  สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8

  ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 8

  ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์             คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ดร.แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์                    นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

บรรณาธิการบริหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค

บรรณาธิการอาวุโส  ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์     รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

กองบรรณาธิการ    

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญา จิระพรกุล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ   มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ วิชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดร.จิราพร วรวงศ์   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

ดร.ฉวีวรรณ  ศรีดาวเรือง   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

ดร.สายัณต์ แก้วบุญเรือง   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์   นักวิชาการอิสระ

ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว   นักวิชาการอิสระ

แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล   กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค

ดร.จมาภรณ์ ใจภักดี     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

นายบุญเทียน อาสารินทร์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางเนื้อทิพย์ หมู่มาก   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวชลธิชา นรินทร์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวอุรวี อินดา   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายกฤษณะ สุกาวงค์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ดร.วรวัตต์ ชาญวิรัตน์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายธวัชชัย รักษานนท์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวกิตติยา พิมพาเรือ   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายจักรี ศรีแสง   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายจัดการวารสาร      

นายจักรี ศรีแสง   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวกัญชรส  วังมุข    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายปิยะพงษ์ ศรีสองเมือง     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวภาสินี ม่วงใจเพชร     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวปณิสรา เรืองดี   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

พิสูจน์อักษร          

นางสาวจารุวรรณ สารพล  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวพูนทรัพย์ โพนสิงห์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวชลธิชา บุระวัฒน์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายสุรศักดิ์ จันทาคีรี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวกฤตยา กุลาดี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวรัฐชินี สยามประโคน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

นางสาวรุ้งลาวัลย์ ตรงกะพงศ์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายกันตวุธ กันยานุช  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายณัฐพันธ์ สิงหาพรหม   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ออกแบบ             

นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายธวัชชัย รักษานนท์   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นายธนวัฒน์ ชนะแสบง  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

นางสาวจันจิรา ทิศรี   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี