เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

26-09-2022

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีค่าใช้จ่ายการส่งบทความ) โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนสามารถอ่านคำแนะนำและขัันตอนการส่งบทความได้ที่ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ และอ่านรายละเอียดการใช้งานระบบได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบ Thaijo