เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารสาธารณสุขและสังคมวิทยา เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย และผลงานวิชาการสหวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษาและด้านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความต้องผ่านการคัดกรอง โดยผู้ช่วยบรรณาธิการเข้าหลักเกณฑ์มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป และส่งต่อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาตามความที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบอีกขั้น โดยผ่านการอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน  ตามแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) โดยต้องชำระค่าตีพิมพ์ก่อนดำเนินการ บทความละ 2,000บาท (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโลตัสปทุมธานี เลขที่บัญชี 418-142-456-1)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทบรรณาธิการ บทความรับเชิญ การรายงานฉบับสมบูรณ์ และผลงานวิชาการ

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารจัดพิมพ์ ปีละ 4 ฉบับ (เดือนตุลาคม- ธันวาคม,  มกราคม – มีนาคม, เมษายน- มิถุนายน และ กรกฎาคม - กันยายน)

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  •