กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการวารสารสาธารณสุขและสังคมวิทยา

(Journal of Public Health and Sociology: JPHS)

บรรณาธิการ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย จันพุ่ม 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ปณิธาน   กระสังข์ 
อ.ดร.วนัสรา   เชาวน์นิยม 
อ.ดร.วัชราภรณ์   ฉุนแสนดี 
อ.ดร.จีระศักดิ์   ทัพผา 
อ.ชัญณัชชา   อินบุญเชิด 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. พลโท ดร.ประสารโชค ธุวนุติ - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ - ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 5. รศ.ดร. อนุวัติ คูณแก้ว - ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 6. รศ. อุดม คมพยัคฆ์ - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 7. รศ. จรรยา เสียงเสนาะ - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 8. ผศ.ดร. สุนทรี จีนธรรม - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 9. ผศ.ดร. เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
 10. ผศ.ดร. ไพฑูรย์ สอนทน - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 11. ผศ.ดร.พัฒนา พรหมมณี - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
 12. ผศ.ดร.พัชนา ใจดี - หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 13. ผศ.ดร.ศราวดี ภูชมศรี - หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 14. ผศ.เฉลิมพล โลหะมาตย์ - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 15. ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ - รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16. ผศ.ดร.เพียงพร กันหารี - คณะรัฐประสาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 17. อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
 18. อ.ดร.วัษ บุรพัฒน์ - มหาวิทยาลัยซีเอสเทริน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 19. อาจารย์คณิศร จันทร์พาณิชย์  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 20. อ.ดร.ทิตยาวดี    อินทรางกูล - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 21. อ.ดร.วิรสันต์ วิรุฬห์สกุลภิบาล - คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 22. อ.ดร.สุทธิรักษ์ สุริรักษ์ - วิทยาจารย์ชำนาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 23. อ.ดร.ปริญญา จิตอร่าม - วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 24. พอ. นพ. คทาวุธ  ดีปรีชา -รองผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก
 25. อ.ดร. นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 26. อ.ดร.จักรกฤษณ์ พลราชม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์