แจ้งเตือน เกี่ยวกับวารสารสาธารณสุขและสังคมวิทยา (Journal of Public Health and Sociology)

2023-01-17

วารสารสาธารณสุขและสังคมวิทยา (Journal of Public Health and Sociology) เปิดรับบทความแล้ว คลิกที่นี่

https://he03.tci-thaijo.org/index.php/JPHS

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย จันพุ่ม

บรรณาธิการ