ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคโควิด- 19 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • sasikan singput -
  • Sirichai Junphum

คำสำคัญ:

COVID-19, Older, Diabetes Mellitus, Knowledge, Attitude, Behavior

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ ทีมผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด- 19 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประชากรเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบ้านกลาง คำนวณกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของแดเนียล สุ่มอย่างเป็นระบบจำนวน 218 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้เท่ากับ 0.65 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.28; S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.16; S.D. = 0.36) และด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 0.79; S.D. = 0.07) ตามลำดับ นอกจากนี้ ด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ ทางลบกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ป่วย (r = -0.16) ) อย่างไรก็ตาม ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ ทางบวกกับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (r = 0.14) ควร นำไปเป็นเป็นนโยบายในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไป
คำสำคัญ : โควิด-19 ผู้สงอายุ โรคเบาหวาน ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม

Author Biography

Sirichai Junphum

 

 

References

กตัญญุตานนท์, ต., ทองศิริ, ธ., พิชิตชัยณรงค์, อ., กิ่งดอกไม้, ธ., ธรรมกุล, ส., แสนคำราง, ภ., & บิลก่อเด็ม,

ซ. (2021). Factors related to COVID-19 preventive behaviors among health science students of Huachiew Chalermprakiet University: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 7(1), 8-20.

ชุติกาญจน์ ผ่านสำแดง.(2564).ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ของประชากร ตาบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์.หลักสูตรสาธารสุขศาสตร์บัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี;6-24.

ณัฎฐวรรณ คำแสน. (2564) . ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด

-19ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารวิทยาลัยพระจอมเกล้า จังหวัดเพรชบุรี : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1; 33-48

ดรัญชนก พันธ์สุมา,พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา. (2564) . ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.วารสารศรีนครินทร์เวชสาร : ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 ; 597-604

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Handbook I: cognitive domain. New York: David McKay.

Janpleng, J., & Deakhunthod, S. (2022). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการป้องกัน ควบคุมโรค โควิด 19 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก. Journal of MCU Social Development, 7(1), 11-28.

Phansuma, D., & Boonruksa, P. (2021). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การป้องกัน โควิด 19 ของประชาชน ในตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. Srinagarind Medical Journal-ศรีนครินทร์ เวช สาร, 36(5), 597-604.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-01-16