ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของผู้ปกครอง ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่ง

  • Chaninpong Suksawang -0893566649
  • Panitan Grasong
  • Kotchakorn Boonma

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-5 ปี ที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 208 คน เลือกศึกษาทั้งหมด เครื่องมือที่ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 5 ส่วน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 1.00 แบบทดสอบความรู้ด้านทันตสุขภาพของผู้ปกครองในเด็กก่อนวัยเรียน ค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ 0.36, 0.71 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับ ได้เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติติไคสแควร์ (Chi-square test ) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองของเด็กวัยก่อนเรียนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับปฏิบัติติบางครั้ง ( =10.70, S.D=2.53) ปัจจัยนำได้แก่ความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ ปัจจัยทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับคำแนะนำสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ปัจจัยเอื้อการเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (r=0.14*,p-value=0.03) และปัจจัยเสริมด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.32**,p-value=0.01)

ข้อเสนอแนะ ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ นำข้อมูลไปพัฒนาให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้เข้าถึงแหล่งบริการด้านทันตกรรมและได้รับข้อมูลข่าวสารการให้บริการทันตกรรมครอบคลุมทั่วถึงทั้งพื้นที่

Author Biographies

Panitan Grasong

 

 

Kotchakorn Boonma

 

 

References

จินตนา พิเคราะห์.(2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะ ฟันผุของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จุฑามาศ ตรีรัตน์พันธ์ และอุทัยวรรณ กาญจนมล. (2557). ศึกษาอิทธิพลของผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย และพัฒนากรตำบลต่อปัญหาสภาวะทันตสุขภาพในเด็กศูนย์ก่อนวัยเรียน. อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.

สำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์. (2559). ศึกษาพฤติกรรมช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมชาวเขาหมู่บ้านอีก้อป่ากล้วย.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทัศนีย์ มหาวัน.(2557). ศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กอายุ 2-3 ปี ของผู้ปกครองในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย-เชียงใหม่.

ทิพย์วรรณ กลิ่นศรีสุข.(2551). พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ของเด็กก่อนวัยเรียน (0-5) ปี กรณีศึกษา ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์ มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล.

นิภา ชินวุฒ. (2558). ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองที่มารับบริการในคลินิกตรวจสุขภาพเด็ก. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6.

นิภา โพชนะ.(2551). ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลอนามัยทันตของมารดาในเด็กวัยก่อนเรียน. สาระนิพนธ์วิทยาศาสตร์บัญฑิต. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พัทธนันท์ ศิริพรวิวัฒน์. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

ภาวิณี ดวงศรี. (2552). พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ ราชภัฏอุบลราชธานี.

วรรณศรี แก้วปินตาและคณะ. (2556). การดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. รายงาน การวิจัยกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.

วีระวุฒิ วงศ์วันดี. (2554). พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.

สุรางค์ ศีตมโนชญ์. (2556).ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย.นนทบุรี.กองทันตสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข.

สิริอนงค์ อ่าพุทรา. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุภัทรา สนธิเศวต. (2551). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 3-5 ปี อำเภอเชียงรุ้งอจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุทัย ทีเจริญ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทันตสุขภาพของมารดาต่อสถานภาพโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในเขต ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง. ภาคนิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต. กรงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของ ผู้ปกครอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-03-07