ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ หมู่ที่1 บ้านทุ่งตาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • Aorsa Hirunruang -
  • Dr. Vatcharaporn Chunsandee
  • Dararut Poonsri

คำสำคัญ:

COVID-19, Elderly, Behaviors, Prevention

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ หมู่ที่1 บ้านทุ่งตาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีใช้ระเบียบวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จำนวน 462 ราย และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างแบบมีระบบ จำนวนทั้งสิ้น 214 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ หมู่ที่1 บ้านทุ่งตาล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : โควิด-19 ผู้สงอายุ พฤติกรรม การป้องกันตนเอง

Author Biography

Dr. Vatcharaporn Chunsandee

 

 

References

จันทนา รณฤทธิวิชัย . (2560) . การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ . สืบค้นเมื่อวันที่ 5กรกฎาคม

ณัฎฐวรรณ คำแสน. (2564) .ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2564หน้า 44.

ดรัญชนก พันธ์สุมา,พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา. (2564) . ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ของ ประชาชนในตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา.วารสารศรีนครินทร์เวชสาร : ปี ที่36 ฉบับที่ 5.

นารีมะห์ แวปูเตะ,คันธมาทน์ กาญจนภูมิและกัลยา ตันสกุล .(2564) . พฤติกรรมการป้องกันโรคจากไวรัสโคโรนา2019 จากวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน ปีที่3 ฉบับที่2 หน้า37.

ธนัยภรณ์ วิริยา. (2564) . การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาสาขาการตลาด ห้อง MK401 ที่มีต่อวิชาการ ประชาสัมพันธ์เบื้องต้น . สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากhttps://shorturl.asia/cOF2v.

นาตยา อดกลั้น. (2561) . ความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ . วารสารการพยาบาล สุขภาพและการศึกษา : ปีที่1ฉบับที่1.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2023-01-16