ประสิทธิผลของนวัตกรรมโต๊ะเก้าอี้ตัดใบตองลดความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมในคนทำใบตอง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง

  • วิภาดา ศรีเจริญ
  • เอกภพ แสนใจ
  • เอกภพ แสนใจ
  • รุ่งฤดี ล่ำชม
  • กฤษ สุจริตตั้งธรรม
  • นพรัตน์ วรรณเทศ
  • ไตรภพ บางสาลี
  • นพรุจ คงเกิด

คำสำคัญ:

ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม, อาชีพทำใบตอง, นวัตกรรมโต๊ะเก้าอี้ตัดใบตอง

บทคัดย่อ

          การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมโต๊ะเก้าอี้ตัดใบตองในคนทำใบตอง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในคนทำใบตอง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง คือคนทำใบตอง จำนวน 30 คน  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสังเกต Rapid Upper Limb Assessment  (RULA ) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ จำนวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด และสถิติเชิงอนุมานด้วยสถิติ Paired sample t-test ผลการวิจัยพบว่า โดยพบว่าภายหลังการใช้นวัตกรรมกลุ่มตัวอย่างมีอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อลดลงในบริเวณหลังส่วนล่าง หลังส่วนบน ไหล่ และคอ และกลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความเสี่ยงทางการยศาสตร์ลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.002 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของการใช้โต๊ะทำใบตองที่ออกแบบให้ระดับมาก ร้อยละ 63.33 ดังนั้น ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมความรู้ทางการยศาสตร์กับคนทำใบตองให้คนทำใบตองนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงาน และลดความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมในคนทำใบตองต่อไป

References

National Statistical Office. Informal Worker Survey 2021 [Internet]. 2022 [cited 2022 Feb 7]. Available from: http://www.nso.go.th /sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/Informal_work_force/ 2564/summary_64.pdf.

Division of Innovation and Research. Disease prevention and control research plan 2019-2021. [Internet]. 2022 [cited 2022 Feb 7]. Available from: http://irem.ddc.moph.go.th/book/detail /92.

Division of Occupational and Environmental Diseases. Disease and health situation report Occupational and Environmental Health 2018 [Internet]. 2022 [cited 2022 Feb 7]. Available from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation 2/2561/2561_01_envocc_situation.pdf.

Sukhothai provincial health office. Annual report 2022. [Internet]. 2022 [cited 2022 Feb 7]. Available from: https://www.skto.moph .go.th/document_file/raynganyear64.pdf.

khlongkrachong Subdistrict Administrative Organization.number of households. [Internet]. 2022 [cited 2022 Feb 7]. Available from: https://www.khlongkrachong.go.th/history.php.

Theeratharinpong C, Suthakorn W. Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Working Postures among Bamboo Basket Weavers. Journal of Public Health 2014;44(3):273-87.

Krejcie RV, Morgan DW. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement 1970; 30(3):607-10.

Kitti Intaranont. Ergonomics. chulalongkorn university press. Bangkok; 2010.

Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterbery H, Biering-Sørensen F, Anderson G, Jørgensen K. Standardised. Nordic Questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied ergonomics 1987; 18(3):233-7.

McAtamney L, Corlett N. RURA: Survey method for the investigation of work related upper limb disorders. Apply Ergonomics 1993;24(2):91-9.

Maltz M. Psycho cybernetics and self-fulfillment. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 2016.

Penprapai P, Suthakorn W, Kaewthummanukul T. Effects of Ergonomic Intervention on Muscle Flexibility and Back Pain of Wood Carvers. Nursing Journal 2017;44(3):77-89.

Khanaphan K, khanaphan P. Ergonomic Risk Assessment of Sugarcane cutting and carry ontruck workers in Kumphawapi District, Udon Thani Province. Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences 2019;3(1):63-74.

Tonchoy P, Suta P. (2020). Ergonomic Risk Factors of Musculoskeletal Disorders among Ethnical Maize Farmer Groups, Chiang Rai Province. Journal of the office DPC 7 Khon Khen 2020;27(1):27-39.

Seubsui N, Sakulkim S, Sommung P, Phimsan C, Petrucha K, Wimolthong O. The effectiveness of Innovation wooden beads Reflexology to reduce neuropathy in the diabetic patients at Chorakhesamphan sub-district, U-Thong district, Suphanbiri province. Advanced Science Journal 2017;17(1):87-98.

Jullasan K, Wannawong V, Chinda R, Treeburus C. Effective of The Relief Frozen Shoulder Set in Aging at Bangnaisri Sub District, Takuapa District, Phang-nga Province [Internet]. 2022 [cited 2022 Feb 7]. Available from:https://sso-takuapa.go.th/uploads/.pdf. accessed February 7, 2022.

Manothum A.Hazard Factors and Musculoskeletal Disorders on Making Artificial Flowers among Home-Based Workers at Banndonfai, Maetha District, Lampang Province. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research 2022;13(1):125-35.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-19