การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้พิการขาเทียมโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • อิสรีย์ จึงสำราญพงศ์ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ:

การพัฒนาแนวทาง, การดูแลผู้พิการขาเทียม

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภาพปัญหาของผู้พิการขาเทียม กำหนดแนวทางในการดูแลผู้พิการขาเทียม และพัฒนาแนวทำงการดูแลผู้พิการขาเทียมโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2564 รวม 24 เดือน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องใส่ขาเทียมโรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม ปี 2562 จำนวน 425 ราย ปี 2563 จำนวน 140 ราย และปี 2564 จำนวน 86 ราย เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลจากการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test ด้วยเทคนิค Repeated measurement เปรียบเทียบรายคู่ โดย LSD และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

     ผลการศึกษา พบว่า ความพร้อมก่อนใส่ขาเทียม ระหว่าง ปี 2560-2562 ปี 2563 และ ปี 2564 โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ การดูแลตอขาเบื้องต้นการพันผ้าให้พร้อมสำหรับการใส่ขาเทียม การจัดการสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียอวัยวะไปแล้ว ขั้นตอนในการเตรียมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและการนั่งและเหยียดเข่า ฝึกท่าทำงการเคลื่อนไหวตำแหน่งต่าง ๆ และฝึกยืดกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อยึดตึง และความเข้าใจในการดูแลขาเทียม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ ปี 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-31