การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้าภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์ โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้า, การพัฒนาระบบการดูแล

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้าภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่มีภาวะซึมเศร้า ปี 2564 จำนวน 51 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test (One way ANOVA) Dependent t-test และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

     ผลการศึกษา พบว่า ผลการติดตามผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้า ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพบว่า MCATT Team สามารถออกติดตามและให้คำแนะนำผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ได้ทั้งสิ้น 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0 ความเข้าใจของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความเข้าใจของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ก่อนและหลังการเสริมสร้างความเข้าใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกับลักษณะโรคซึมเศร้า อาการเบื่อเซ็ง ทำอะไรไม่เพลิดเพลิน คิดช้าทำช้า เบื่ออาหาร ปัญหาในการนอน ความคิดทางลบ คิดไม่ตก กังวลกับปัญหา และโดยรวมมากกว่าก่อนการเสริมสร้างความเข้าใจ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-31