ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565

ผู้แต่ง

  • วิไชยัน สีหะวงษ์ -

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

     การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลกับความคิดเห็นด้านปัจจัยค้ำจุน ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ในงาน ของข้าราชการในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 363 คน ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ t-test  และ ANOVA จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 39.53 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพส่วนใหญ่สมรสและอยู่ด้วยกัน การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย 16.20 ปี มีรายได้เฉลี่ย 32,303.67 บาท ความคิดเห็นด้านปัจจัยค้ำจุนและความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนด้านการคงอยู่ในงานมีระดับเห็นด้วย    ปานกลาง เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยค้ำจุน  ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ในงาน อีกทั้งยังพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันในปัจจัยทั้ง 3 ด้าน จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน     การวิจัย ได้ว่า “ข้าราชการในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีปัจจัย ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นด้านปัจจัยค้ำจุน ความผูกพันต่อองค์กรและการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน เป็นจริง”

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30