การพัฒนาแนวทางการจัดบริการงานด้านโภชนาการภายในโรงพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

ผู้แต่ง

  • พิสมัย บุษบุญ
  • มะลิวรรณ อังคณิตย์

คำสำคัญ:

การพัฒนาแนวทาง, การจัดบริการงานด้านโภชนาการ, คุณภาพ, ความปลอดภัย

บทคัดย่อ

     วิจัยและพัฒนานี้ประกอบด้วย 4 ระยะคือ1) การค้นหาประเด็นปัญหาทางคลินิก  2) การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การนำแนวปฏิบัติไปทดลองใช้ และ 4) การนำแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริง แนวทางนี้พัฒนาจากงานวิจัย จำนวน 7 เรื่องที่ผ่านการประเมินคุณภาพมาสร้างเป็นทางการจัดบริการงานด้านโภชนาการภายในโรงพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ประเมินคุณภาพ AGREE IIโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมก่อนทดลองใช้กับผู้ป่วย 16 ราย และนักโภชนากร 21 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงเนื้อหา

     ผลการศึกษา พบว่า 1) แนวทางการจัดบริการงานด้านโภชนาการภายในโรงพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ (1) นโยบายการปฏิบัติด้านโภชนาการตามมาตรฐานสากล (2) บทบาทหน้าที่ของบุคลากรโภชนาการ (3) ผลิตผลของงานด้านโภชนาการภายในโรงพยาบาล (4) การควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร (5) การดูแลโภชนบำบัดทางการแพทย์ (6) การดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย และ (7) มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และ 2) ผลการพัฒนา พบว่าความพึงพอใจต่อการจัดบริการงานด้านโภชนาการภายในโรงพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานโภชนาการก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} = 2.959, SD=0.548) หลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.022, SD=0.481) และเพิ่มผลลัพธ์คุณภาพบริการ จากผลการวิจัยควรนำใช้แนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทดสอบผลลัพธ์และปรับปรุงคุณภาพแนวทางต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30