ผลของการให้คำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention) ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่รับยา วาร์ฟาริน คลินิกวาร์ฟาริน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2565

ผู้แต่ง

  • อุทัย บุญเรือน

คำสำคัญ:

การให้คำปรึกษาแบบสั้น, พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย, ยาวาร์ฟาริน

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยและศึกษาแนวทางการให้คำปรึกษาแบบสั้น (Brief  Intervention) ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่รับยาวาร์ฟาริน  คลินิกวาร์ฟาริน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีระยะเวลาการศึกษา ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 รวม 6 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยที่รับยาวาร์ฟาริน  คลินิกวาร์ฟาริน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 คน เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Dependent t – test

     ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่รับยาวาร์ฟาริน  คลินิกวาร์ฟาริน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แรงจูงใจและ INR ก่อนและหลังการดำเนินงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการให้คำปรึกษาแบบสั้น (Brief  Intervention) ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่รับยาวาร์ฟาริน  คลินิกวาร์ฟาริน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นกว่าก่อน ยกเว้น พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการรับประทานสมุนไพร/ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ไม่แตกต่าง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30