โปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสู่นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย

ผู้แต่ง

  • พิทักษ์ กาญจนศร
  • ถมญาณี โชติการณ์

คำสำคัญ:

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment) แบบสองกลุ่ม (Two group design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการจัดการสุขภาพกลุ่มวัยและ โปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสู่นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย มีระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2566 รวม 6 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน  170 คน ด้วยวิธีเจาะจง แบ่งเป็น ตำบลหลุบ 16 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน จับสลากเป็นกลุ่มทดลอง และตำบลห้วยโพธิ์ 18 หมู่บ้าน จำนวน 90 คน จับสลากเป็นกลุ่มควบคุม เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – test และ Independent t – test

     ผลการศึกษาพบว่า    ระดับความเข้าใจในการจัดการสุขภาพกลุ่มวัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการดำเนินงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่หลังการดำเนินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากว่า กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระดับความเข้าใจในการจัดการสุขภาพกลุ่มวัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการดำเนินงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่กลุ่มทดลองหลังการดำเนินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30