รูปแบบการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารในป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • อนุชิต หน่อแหวน -

คำสำคัญ:

สุขาภิบาลอาหาร, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การป้องกันควบคุมโรค

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารในป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มขับเคลื่อนเพื่อสร้างรูปแบบกลุ่มขับเคลื่อนในการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 20 คน และกลุ่มประเมินผลลัพธ์ คือ ผู้ประกอบการค้าอาหารประเภทตลาดนัด ร้านอาหาร แผงลอย ร้านอาหารริมฟุตบาท จำนวน 186 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ Pair t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05

     ผลการวิจัย รูปแบบการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารในป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่สร้างขึ้นได้นำมาใช้ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด 19 โดยการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใน 4 ด้าน คือ 1) การสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  2) การจัดการรูปแบบการบริการ  3) การมีส่วนร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4) การเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยต่อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ประกอบการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ สถานประกอบการผ่านการประเมิน THAI STOP COVID 2 Plus เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.51 ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร พฤติกรรมของผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30