ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษา ของนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา -
  • พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
  • พัชรนันท์ รัตนภาค
  • ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
  • ทรงพร จันทรพัฒน์
  • สัมพันธ์ มณีรัตน์

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรมการสูบบุหรี่, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการสูบและไม่สูบบุหรี่ และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการสูบและไม่สูบบุหรี่กับการจัดการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษาของนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 295 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงและความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบไคสแควร์

     ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของบุหรี่ระดับปานกลาง ทัศนคติต่อโทษและอันตรายของการสูบบุหรี่ระดับเห็นด้วย 2) ความรู้และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (p > .05) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับการจัดการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) โดยร้อยละ 70.2 ของกลุ่มตัวอย่างสนับสนุนให้มีการจัดรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ แต่ทั้งนี้พบว่า อายุ คณะที่เรียน รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อเดือน ลักษณะที่พักอาศัย พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิด และความรู้เกี่ยวกับพิษภัยโทษของบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ในสถานศึกษา (p > .05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30