ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • นันทพร ศรีเมฆารัตน์
  • สิวาพร พานเมือง

คำสำคัญ:

หญิงตั้งครรภ์, ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทำนาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และอำนาจการทำนายของปัจจัยทำนาย ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จำนวน 110 คน ที่มารับการรักษา ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และ แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ กำหนดระดับนัยสำคัญที่ .05

     ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้ง ครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ รายได้ การดูแลอย่างต่อเนื่อง การได้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถทำนายได้ ร้อยละ 25.9 จากผลการศึกษาครั้งนี้การจัดบริการคลินิกฝากครรภ์ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติตัว เพื่อให้มีพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่เหมาะสม มีการนัดผู้ป่วยมารับการตรวจต่อเนื่อง บุคลากรในทีมสุขภาพ ควรให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐานะ ในการช่วยให้หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30