การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : 2 กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • สุวรรณา ภูบุญเติม

คำสำคัญ:

การพยาบาลแบบองค์รวม, การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปฏิบัติการพยาบาล การพยาบาลแบบองค์รวมผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 2) ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม มีความปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน เก็บข้อมูลจากบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคประจำตัวและมีภาวะกระดูกข้อสะโพกหักและต้องได้รับการยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปีของปี 2565 โดยการนำแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนและทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเองของโอเรมมาใช้

     ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีประเด็นปัญหาที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงได้ทำการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการพยาบาลแบบองค์รวม นำมากำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาลทั้งในระยะก่อน ขณะ และหลังให้ยาระงับความรู้สึกที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์การณ์จากการปฏิบัติงานในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยสูงอายุมาใช้ พบว่าผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30