การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยประสานการดูแลจากโรงพยาบาลสู่สถานบริการปฐมภูมิ

ผู้แต่ง

  • จารุมน ลัคนาวิวัฒน์
  • มยุรี ลัคนาศิโรรัตน์
  • ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์
  • ธีระยุทธ์ แซ่ฮ่อ

คำสำคัญ:

รูปแบบการดูแล, การจัดการรายกรณี, ผู้ป่วยเบาหวาน, ประสานการดูแล, โรงพยาบาล, สถานบริการปฐมภูมิ

บทคัดย่อ

     การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยประสานการดูแลจากโรงพยาบาลสู่สถานบริการปฐมภูมิ ทำการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2563 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดได้ไม่ดี (HbA1c ≥ 8.0%) คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 48 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้าน และแบบบันทึกค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดโดยพยาบาลวิชาชีพประจ้าสถานบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นแบบบันทึกที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่สถานบริการปฐมภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยด้วยสถิติ Paired samples t-test

     ผลการศึกษาพบว่า หลังพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยประสานการดูแลจาก
โรงพยาบาลสู่สถานบริการปฐมภูมิ ทำให้ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทั้ง 4 ด้านหลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา และมีค่า HbA1c หลังพัฒนาลดลงจากก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่งผลให้ร้อยละการควบคุม HbA1c <7.0% ของผู้ป่วยเบาหวานอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 40.84 ซึ่งควบคุมได้ดีสูงสุดเป็นอันดับ 1 ใน 10 อำเภอของจังหวัด (ปี 2561 ควบคุมได้ดีเป็นลำดับสุดท้าย ร้อยละ 15.82) และผ่านเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรูปแบบการพัฒนาครั้งนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาในพื้นที่อื่นต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30