รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวัง COVID-19 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • จรูญ แลโสภา -

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, แกนนำชุมชน, COVID-19

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของในการเฝ้าระวัง COVID-19 ของแกนนำชุมชน และศึกษารูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวัง COVID-19 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 รวม 3 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แกนนำชุมชนในการเฝ้าระวัง COVID-19 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 90 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent t – test

     ผลการศึกษา พบว่า ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวัง COVID-19 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังดำเนินการ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ มากที่สุด ความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวัง COVID-19 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างตำแหน่งที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันและความรอบรู้ด้านสุขภาพของแกนนำชุมชนในการเฝ้าระวัง COVID-19 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ หว่างตำแหน่งที่ต่างกัน ได้แก่ แกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และตัวแทนประชาชน ก่อนและหลังดำเนินการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังจัดกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการทดลอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30