โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • วาสนา สุริสาร

คำสำคัญ:

กลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก, พฤติกรรมสุขภาพ, การปรับเปลี่ยน

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่ม วัดก่อนหลัง (Quasi Experiment by pre – post test two group design) มีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก และศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะวลาในการศึกษา ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2565 รวม 4 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม 50 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – test และ Independent t – test

     ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มทดลอง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก กลุ่มควบคุม โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับพอใช้ 2) การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 3 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3) การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาระโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 3 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังทดลอง 3 เดือน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการทดลอง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30