ผลของการใช้โปรแกรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • สงกราน นะรินยา

คำสำคัญ:

กระบวนการเรียนรู้, การสร้างวินัยเชิงบวก, เด็กปฐมวัย, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนและความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ  3 – 5 และ ศึกษาโปรแกรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก และเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 50 คู่ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และF – test ด้วยเทคนิค Repeated measurement

     ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนการดำเนินการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเหมาะสม หลังดำเนินการ 1 สัปดาห์ และหลังดำเนินการ 1 เดือน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเหมาะสม และความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ  3 – 5 ปี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับพอใช้ หลังดำเนินการ 1 สัปดาห์ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับเหมาะสม หลังดำเนินการ 1 เดือน พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก และ พฤติกรรมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ หลังดำเนินการ 1 เดือน มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30