ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกเลือด โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • มหรรณพ รัตนวรรักษ์ -

คำสำคัญ:

ภาวะโลหิตจาง, ผู้ป่วยไตวาย, การฟอกเลือด, การขาดธาตุเหล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะ iron deficiency anemia ในผู้ป่วยที่ทำการฟอกเลือด และเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยการให้ intravenous iron ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective study) กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และเข้ารับบริการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 34 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนคลินิกโรคไตโรงพยาบาลพล ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564   วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยจำนวน ร้อยละ และ Multiple Linear  regression ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

                ผลการวิจัยพบว่า อัตราการเกิดภาวะ iron deficiency anemia ในผู้ป่วยที่ทำการฟอกเลือด ร้อยละ 58.82 ภายหลังการให้ intravenous iron ระหว่างกลุ่ม iron deficiency anemia และกลุ่มไม่พบภาวะ iron deficiency anemia ปริมาณ Ferritin (ng/ml) ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ส่วน TSAT (%) และ Hematocrit (%) ไม่มีความแตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30