คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้า

ผู้แต่ง

  • ปองเดช กวินปัถย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
  • นันทิรา วรกาญจนบุญ

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ปัจจัย, ผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้า, ช่างแต่งหน้า

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้า 2). วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้า จำนวน 466 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติอ้างอิงและการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ

     ผลการศึกษา พบว่า 1). ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้ามีระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง (91.14) 2). การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณทำนายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้าโดยรวม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา รายได้ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ได้แก่ เพศ อายุ คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ได้แก่ อายุ สถานะภาพการสมรส ศาสนา รายได้ คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ เพศ และคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31