ปัจจัยทำนายการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชนอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • สุพัฒน์ ในทอง -
  • อารี บุตรสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ปัจจัยการทำนาย, การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบย้อนหลังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชนอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ 162 คน และผู้ ที่ไม่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ 215 คน รวม 377 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างเดือนพฤษภาคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนานำเสนอด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 วิเคราะห์ปัจจัยทำนายการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชนอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้การวิเคราะห์ multiple logistic regression และการประมาณช่วงเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ของ Adjusted Odds ratio กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05

     ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทำนายการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำของประชาชนอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คือ อายุ ประวัติการรับประทานยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ และความตั้งใจในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยพบว่า ประชาชนทีมีอายุมากกว่า 53 ปีขึ้นไปมีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับซ้ำมากกว่าประชาชนทีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 53 ปี 2.09 เท่า (AOR=2.09 ,95%CI=1.26-3.45) ประชาชนที่เคยการรับประทานยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับมีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับซ้ำมากกว่าประชาชนที่ไม่เคยรับประทานยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ 3.16 เท่า(AOR=3.16 ,95%CI=2.04-6.38) และความตั้งใจในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับต่ำมีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับซ้ำมากกว่าประชาชนที่มีความตั้งใจในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับสูง 1.87 เท่า (AOR=1.87, 95%CI=1.01-3.52) ส่วนตัวแปรอื่นไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุความสัมพันธ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31