การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • สุภาภรณ์ สุภาวงค์ -
  • กิตติ เหลาสุภาพ

คำสำคัญ:

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแล, ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

บทคัดย่อ

     การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  ใน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ศึกษาจำนวน 18 คน ผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 9 คน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ สำนักงานธารณสุขอำเภอนาจะหลวย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเทียมแห่งละ 1 คนและ ผู้นำชุมชนจาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์กลุ่ม และ การสัมภาษณ์เชิงลึก  วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ สถิติการวิเคราะห์ Paired Samples test ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

     ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (Caregiver) เป็นรูปแบบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโนนสมบูรณ์ โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) สำรวจข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน 2) ออกแบบระบบกลไกการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ การสร้างบรรยากาศในการทำงาน และการสร้างภาวะผู้นำ 3) ปฏิบัติการตามแผน และ 4) ประเมินผลการดำเนินงาน จากผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ระดับพลังอำนาจในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงหลังดำเนินการ 6 เดือน อยู่ในระดับสูงกว่าก่อนดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.01)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31