ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ต้อกระจกโรงพยาบาลน้ำพอง

ผู้แต่ง

  • เพ็ญลักษณ์ ธรรมแสง -

คำสำคัญ:

โปรแกรมวางแผนจำหน่าย, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, การผ่าตัดต้อกระจก

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลน้ำพอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ที่โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบPurposive Sampling มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มเก็ข้อมูลจากแบบประเมินความรู้ แบบประเมินการปฏิบัติและแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ Independent t-test , Paired t-test และบรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา

     ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ผู้ป่วยและค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติของผู้ดูแลสูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.001) มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์พบว่าอุบัติการณ์การผ่าตัดซ้ำภายใน 24 ชั่วโมงและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจกไม่เกิดซ้ำจนถึงปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31