การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase: SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ผู้แต่ง

  • สุรพงษ์ ลักษวุธ -

คำสำคัญ:

การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด, ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase (SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และพัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase (SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 รวม 12 เดือน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เครือข่ายบริการ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 รวม 12 เดือน จำนวน 101 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบวัดและแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t – test และ F – test ด้วยเทคนิค One way ANOVA

     ผลการศึกษา พบว่า หลังดำเนินการ ความคิดเห็นต่อความพร้อมในโรงพยาบาลชุมชนของบุคลากรโรงพยาบาลโซ่พิสัยในการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase (SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ และ ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมในชุมชนโดยศูนย์สั่งการ ระดับตำบล ของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase (SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ก่อน(ปี 2564) และหลังการดำเนินการ(ปี 2565) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p – value น้อยกว่า .05) โดยที่หลังการดำเนินการ(ปี 2565) มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนดำเนินการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31