การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับมีภาวะหัวใจล้มเหลว

ผู้แต่ง

  • กมลทิพย์ กำจรเมนุกูล -

คำสำคัญ:

การพยาบาลมารดาหลังคลอด, ภาวะความดันโลหิตขณะตั้งครรภ์, ภาวะหัวใจล้มเหลว, มารดาหลังคลอด

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย เพื่อศึกษาการพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ตั้งแต่ระยะวิกฤต ระยะดูแลต่อเนื่อง และระยะการวางแผนจำหน่าย โดยการรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย ญาติและเวชระเบียน การประเมินอาการ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย นำข้อมูลมากำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล  และมีการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จนผู้ป่วยกลับบ้าน 

     ผลการศึกษา : มารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับมีภาวะหัวใจล้มเหลวทั้ง 2 ราย ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรหญิง จากกรณีศึกษาดังกล่าวพบว่าภาวะแทรกซ้อนในมารดาหลังคลอด เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจคุกคามต่อชีวิต พยาบาลวิชาชีพแผนกอายุรกรรม จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอดที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับมีภาวะหัวใจล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และสามารถลดอุบัติการณ์มารดาและทารก เสียชีวิตได้ 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31