การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อชะลอเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3

ผู้แต่ง

  • คณรัตน์ เดโฟเซซ์ -
  • อิ๋น วงษ์เคน
  • หนูกาญจน์ แฝงเมืองคุก

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, การออกกำลังกาย, ชะลอไตเสื่อม, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของรูปแบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อชะลอเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 จำนวน 26 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 พื้นที่ศึกษา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา

     ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองในการออกกำลังกายเพื่อชะลอไตเสื่อมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) หลังเข้าร่วมรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีอัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในระยะของโรคไตเรื้อรังลดลง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31