ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับรุนแรง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ผู้แต่ง

  • ณัฐพงษ์ สุวรรณสิริโชค

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับรุนแรง, การเสียชีวิต

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับรุนแรง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ศึกษาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2565 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับรุนแรงที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จำนวน 318 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) และการวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติก (Multiple logistic regression)

     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 216 คน (ร้อยละ 67.92) อายุ31-45 ปี จำนวน 204 คน (ร้อยละ 64.16) สาเหตุของการบาดเจ็บจากจราจรทางบก จำนวน 198 คน (ร้อยละ 62.26) ลักษณะทางคลินิกพบว่าได้รับการวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่เป็นเลือดออกเยื่อหุ้มสมองชั้นเหนือดูรา จำนวน 187 คน (ร้อยละ 58.81) และมีลักษณะของการบาดเจ็บแบบกระแทก จำนวน 193 คน (ร้อยละ 60.69) ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี (OR=9.71, 95%CI 7.48 – 11.54, p<0.001) การไม่ได้นำส่งโดย EMS (OR=2.95, 95%CI 1.08 – 4.29, p<0.001) การดื่มแอลกอฮอล์ (OR=4.31, 95%CI 2.32 – 8.01, p<0.001) การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (OR=2.06, 95%CI 1.17 – 2.38, p<0.001) และการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด ≥ 750 มิลลิลิตร (OR=12.71,95%CI 3.64 – 95.67, p<0.001)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31