ผลการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อฉวยโอกาสวัณโรค โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ผู้แต่ง

  • กฤษณพงษ์ ชุมพล -
  • ไพศาล ไกรรัตน์
  • ฐิตารีย์ สร้อยศรี

คำสำคัญ:

ผู้ติดเชื้อ HIV, วัณโรค

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อฉวยโอกาสวัณโรค รวมถึงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อฉวยโอกาสวัณโรค โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข และผู้รับบริการ ประกอบด้วยผู้ป่วยและญาติ รวมจำนวน 130 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านผู้ให้บริการพบว่า บุคลากรผู้ให้บริการจะมีพยาบาลวิชาชีพหลัก 1 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการ ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีภาระงานหลายหน้าที่ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า เช่น การบันทึกข้อมูลโปรแกรม NAP plus เป็นต้น ในส่วนผู้รับบริการพบว่า ผู้ป่วยมีการขาดนัดและมีการขาดยา เนื่องจากการเดินทางลำบากและบางรายมีการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นประจำ เป็นต้น

     ผลการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม พบว่า มีการจัดบริการผสมผสานระหว่างการรับบริการที่คลินิกในโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยมีการจัดระบบส่งยาให้ถึงที่บ้านในกรณีที่มาตามนัดไม่ได้และมีการจัดตั้งกลุ่มโฮมใจ(เพื่อช่วยเพื่อน)ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรสาธารณสุขให้การสนับสนุนส่งผลให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรับบริการถึงระดับมากที่สุด (Mean= 4.76, SD=0.45)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31