ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • ณัฐวดี สุภิตาภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง

คำสำคัญ:

ความชุก, โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 181 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ปี 2564-2565 ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย โรคประจำตัว และข้อมูลการตรวจทางเคมีของเลือด (Blood chemistry) ได้แก่ HDL, LDL, Cholesterol, Triglyceride, Hb A1C, GFR วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Chi-Square กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05

     ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร้อยละ 9.94  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เพศ (OR=7.05, 95% CI = 2.47-20.11) โรคประจำตัว (OR=13.08, 95% CI =3.56-46.81) LDL-cholesterol (OR=3.35, 95% CI =1.23-9.15) และ Total-cholesterol (OR=5.87, 95% CI =1.64-21.04) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31