การพัฒนารูปแบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงด้วยกระบวนการดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลอุบลรัตน์

ผู้แต่ง

  • พวงเพชร จันทร์บุตร -

คำสำคัญ:

รูปแบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ, ภาวะพึ่งพิง, กระบวนการดูแลต่อเนื่อง

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการพัฒนารูปแบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในาวะพึ่งพิงด้วยกระบวนการดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และประเมินผลลัพธ์การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ดูแล จำนวน 30 คู่ ดำเนินการวิจัยตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564 -ธันวาคม 2564 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง แบบประเมินความพึงพอใจของทีมต่อการพัฒนารูปแบบ แบบประเมินกิจวัตรประจาวัน (Activity Daily Living, ADL) และแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานได้แก่ สถิติ paired t-test

     ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนา 5 ประเด็นดังนี้ 1) พัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายด้วย โมเดล UBR (U= Universal hygiiene care for dependent elderly patients/D-Method) (B=Believe in Team work) (R=Respect and customer Focus) 2) พัฒนาสมุดคู่มือการดูแลตนเองบ้าน 3) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงและเข้ารับบริการในโรงพยาบาล 4) ติดตามโทรศัพท์ 5) มีแนวปฏิบัติบูรณาการดูแลต่อเนื่องทีมสหสาขาวิชาชีพ เมื่อทดลองใช้รูปแบบทีมพัฒนารูปแบบมีความพึงพอใจ mean =3.5 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับสูง mean=2.57 และประเมินผลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) โดยวัดก่อนและหลัง พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ช่วงอายุ 60-69 ปี และ 70-79 ปี มีคะแนน ADL เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนอายุ 80-89 ปี พบว่า คะแนน ADL ปกติ และ อายุ 90 ปีขึ้นไป คะแนน ADL ถดทอย ทีมพัฒนารูปแบบมีความพึงพอใจ mean=3.5 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูสุขภาพที่บ้านอยู่ในระดับสูง mean=2.57 และประเมินผลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน (ADL) โดยวัดก่อนและหลังพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ช่วงอายุ 60-69 ปี และ 70-79 ปี มีคะแนน ADL เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ส่วนอายุ 80-89 ปี พบว่า คะแนน ADL ปกติ และ อายุ 90 ปีขึ้นไป คะแนน ADL ถดทอย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31