ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • พิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ -

คำสำคัญ:

โรคไตเรื้อรัง, การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ, การชะลอการเสื่อมของไต

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a ที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ทำการศึกษาในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2566 จำนวน 40 คน เปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมฯ ของกลุ่มตัวอย่าง ชนิดแบบ 1 กลุ่ม (one sample t-test design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพ แบบประเมินการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไต การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

     ผลการศึกษาพบว่า 1) การรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (gif.latex?\bar{x}=87.03, S.D.=2.75; gif.latex?\bar{x}=59.05, S.D.=3.09) 2) พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (gif.latex?\bar{x}= 114.50, S.D.=3.22; gif.latex?\bar{x}= 91.05, S.D.=6.35) 3) ผลลัพธ์ทางคลินิก ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ความดันโลหิต และอัตราการกรองของไต (eGFRs) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (gif.latex?\bar{x}= 21.28, S.D.=1.21; gif.latex?\bar{x}= 23.57, S.D.=1.60; gif.latex?\bar{x}= 7.01, S.D.=0.53; gif.latex?\bar{x}= 8.97, S.D.=1.47; gif.latex?\bar{x}= 123.65/75.70, S.D.=8.84/4.62; gif.latex?\bar{x}= 144.68/92.48, S.D.=11.65/5.65; gif.latex?\bar{x}= 129.60, S.D.=20.47; gif.latex?\bar{x}= 202./25, S.D.=39.82; gif.latex?\bar{x}= 86.25, S.D.=6.91; gif.latex?\bar{x}= 73.03, S.D.=8.89 ตามลำดับ)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31