การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน จังหวัดนครพนม

ผู้แต่ง

  • พิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ -
  • แสงอุษา ทัศคร

คำสำคัญ:

โรคไตเรื้อรัง, โรคไตจากเบาหวาน, การป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน, การพัฒนารูปแบบ

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน และศึกษาผลของการพัฒนารูปฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ทีมสุขภาพ จำนวน 30 คน ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนารูปแบบฯ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไตจากเบาหวาน และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ คู่มือการจัดการตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน ประเมินผลก่อนและหลัง ทำการศึกษาในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ dependent t-test

     ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคไตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (gif.latex?\bar{x}=18.57, S.D.=0.59; gif.latex?\bar{x}=14.70, S.D.=3.59) ด้านพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (gif.latex?\bar{x}= 94.42, S.D.=4.59; gif.latex?\bar{x}= 72.37, S.D.=6.49) และค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และ eGFRs พบว่า หลังการทดลองดีกว่ากว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (gif.latex?\bar{x}= 21.35, S.D.=1.30, gif.latex?\bar{x}= 23.05, S.D.=1.67, gif.latex?\bar{x}= 6.82, S.D.=0.41, gif.latex?\bar{x}= 7.65, S.D.=0.60, gif.latex?\bar{x}= 123/77 ,S.D.=8.84/4.33, gif.latex?\bar{x}= 138/86, S.D.=13.44/4.03, gif.latex?\bar{x}= 130.60, S.D.=21.57, gif.latex?\bar{x}= 165.87, S.D.=24.31 และ gif.latex?\bar{x}= 90.50, S.D.=6.85, gif.latex?\bar{x}= 73.77, S.D.=9.27 ตามลำดับ)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31