ปัญหาสุขภาพคนทำงานสูงวัยกับมาตรฐาน กฎหมายและการตรวจประเมินที่ทำงานที่เหมาะสม

ผู้แต่ง

  • สุพัฒท์ มณีโชติ นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เสรีย์ ตู้ประกาย รองศาสตราจารย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • มงคล รัชชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

ความชุกโรค, มาตรฐานสภาพแวดล้อมในอาคาร , กฎหมายสิ่งแวดล้อมในอาคาร , ผู้สูงวัย

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจใช้ปรัชญานิรนัยความรู้ความชุกและสาเหตุโรค อนุมานสาเหตุหลักของความชุกโรค เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาสุขภาพคนทำงานสูงวัยที่สถิติความชุกโรคสูงของไทยและบูรณาการมาตรฐานสุขภาวะ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เสนอแนวทางการตรวจประเมินที่ทำงานที่เหมาะสม งานวิจัยสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ท่าน ใช้แบบสอบถาม Likert scale 5 ระดับ ความสอดคล้องเที่ยงตรงของแบบสอบถามร้อยละ 0.95 ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นดูการเยื่อมโยงโรคหนึ่ง ๆต่ออิทธิพลให้เกิดโรคอื่น พบว่าการเชื่อมโยงโรคระดับสูงในทิศทางเดียวกับสถิติความชุกโรคปี 2563 ได้แก่ โรคมะเร็งและเนื้องอก ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ สาเหตุหลักคือ สภาพแวดล้อมอากาศ เช่นอุณหภูมิ ความชื้น สารอินทรีย์ระเหยง่าย ฝุ่นละออง ทั้งนี้มีกฎหมายบางฉบับกำกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทำงาน ความร้อน แสงสว่าง และเสียง แต่ไม่ครอบคลุมสาเหตุหลักนี้ ดังนั้นแนวปฏิบัติตามมาตฐานสากล fitwel หรือ WELL ควรเลือกควบคุมสาเหตุโรคหลัก ๆก่อน และติดตั้งระบบตรวจวัด อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ที่สามารถเฝ้าดูได้ตรวจประเมินแบบเรียลไทม์ ร่วมกับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพแบบประจำปี

References

PWC. 2017. The Long View How will the global economic order change by 2050. [Internet]. 2023 [Cites in 15 October 2023]. Available from: www.pwc.com.

Our World in Data. 2018. By 2050 more than two-thirds of the world will live in urban areas. [Internet]. 2023 [Cites in 15 October 2023]: https://ourworldindata.org/urbanization#what-share-of-people-will-live-in-urban-areas-in-the-future.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. Official statistics: Public Health Statistics. [Internet]. 2020 [Cited in 15 January, 2022]. Available from: http://www.pcko.moph.go.th/Health-Statistics/statistic2563.pdf.

Ministry of Interior. Ministerial Regulations: Specification of the facility of building for disable or deformed person and aged person B.E. 2564. [Internet]. 2021 [Cites in 12 February, 2022]. Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th. (In Thai)

Ministry of Labor. Ministerial Regulations: The standard of management and operation on safety, occupation, and workplace environment regarding to heat light and noise, B.E.2559. [Internet]. 2015 [Cites in 12 February, 2022]. Available from: http://osh.labour.go.th/index.php?option=com_phocadownload&view=categorx&id=57%3A-m---m-s&Itemid=186. (In Thai)

Ministry of Social Development and Human Security Acts: The Act on the Elderly. [Internet]. 2017 [Cites in 11 February 2022]. Available from: https://www.dop.go.th/download/laws/th1616728272-832_0.pdf. (In Thai)

fitwel. Standard: fitwel building standard. [Internet]. 2022 [Cites in 18 Feb, 2022]. Available from: www.fitwel.org.

International WELL Building Institute. Standard: WELL Building standard v2. [Internet]. 2022 [Cites in 30 June, 2022]. Available from: https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/overview

U.S. Green Building Council. Standard: LEED standard v4.1. [Internet]. 2022 [Cites in 10 December, 2022]. Available from: https://www.usgbc.org/leed.

Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) and the Institute for Building Environment and Energy Conservation (IBEC). Standard: CASBEE Technical Manual. [Internet]. 2014 [Cites in 30 March, 2022]. Available from https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.htm.

BRE. Standard: BREEAM In-Use International SD6063 – V6.0.0. [Internet]. 2022 [Cites in 30 March, 2022]. Available from: https://bregroup.com/products/breeam/breeam-technical-standards.

German Sustainable Building Council. Standard: DGNB System Building in use. [Internet]. 2022 [Cites in 30 April, 2022]. Available from: https://www.dgnb-system.de/en/system/.

Thailand Green Building Institute. The SOOK Building Standard. [Internet]. 2021 [Cites in 30 April, 2022]. Available from: https://tgbi.or.th/wp-content/uploads/2021/09/3.-SOOK-Standard-for-Publish-TGBI-07-9-21-Linked.pdf.

Somchai Bowornkitti, Loftus John P. Environmental Medicine. Rueankaew Printing Press; 1996.

อนุสสรา ฤทธิ์วิชัย. ภาวะกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร และความเครียดของพนักงานที่ปฎิบัติงานในอาคารสำนักงาน [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพ ฯ: สาขาสุขภาพจิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.

TÄHtinen, K., Remes, J., Karvala, K., Salmi, K., Lahtinen, M., Reijula, K., & Tähtinen, K. (2020). Perceived indoor air quality and psychosocial work environment in office, school and health care environments in Finland. International Journal of Occupational Medicine & Environmental Health, 33(4), 479-495. Available from: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01565.

วิทยา อยู่สูข. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์ หจก เบสท์ กราฟฟิค เพลส; 2552.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์. Fact sheets: รู้สู้มะเร็ง. [Internet]. 2021 [Cites in 30 April, 2022]. Available from: https://thaicancernews.nci.go.th/_v2/index.php/2021/12/16/e-book/. (In Thai)

ปราณี ทู้ไพเราะ. คู่มือโรค. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์ NP Press.2558

พรวศิน ศิริสวัสดิ์. การเรียงลำดับความสำคัญของวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับอุปสรรคโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ โดยวิธีฟัซซี่เอเอชพี-ทอปสิส กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย. [วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพ ฯ: สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2562.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29