การพยาบาลกรณีศึกษาที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • สุพัตรา ศรศักดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด, ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษา 2 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด คัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลภูเวียง โดยใช้แนวคิดการประเมินตามแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน ในการค้นหาปัญหา กำหนดข้อวินิจฉัยวางแผนปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
     ผลการศึกษา : กรณีศึกษาที่ 1 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 74 ปี อาการสำคัญเหนื่อย อ่อนเพลีย มีไข้ต่ำๆ เป็นก่อนมา 1 สัปดาห์ ได้รับการวินิจฉัย UTI c Lt UC c AF c hypovolemic shock จนผลเพาะเชื้อในเลือดพบ Staphylococcus capree ได้เปลี่ยนวินิจฉัยเป็น septic shock ส่วนกรณีศึกษาที่ 2 อาการสำคัญไข้สูง หนาวสั่น ปัสสาวะแสบขัด เป็นก่อนมา 8 วันได้รับการวินิจฉัย UTI c Septic Shock ส่งผลให้รายที่ 2 ได้รับการปฏิบัติตาม Sepsis guideline ตั้งแต่แรกรับ หลังการรักษาพยาบาลปลอดภัยจากภาวะช็อคทั้ง 2 ราย

References

World Health Organization. Sepsis [Internet]. [cited 2023 Nov 1]. Available from: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/sepsis

กระทรวงสาธารณสุข. (2564). อัตราตายกรณีศึกษาติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2565 จาก http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1448

Dellinger PR., Levy, MM, Rhodes A, Annane D,Gerlach H, Opal, SM, et al. (2012). Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Critical Care Medicine and Intensive Care Medicine, 41(2), 580-637

Umberger R, Callen B, Brown ML. (2015). Severe sepsis in older adults. Crit Care Nurs Q. 38(3):259–70. 9.

Gustot T, Fernandez J, Szabo G, Albillos A, Louvet A, Jalan R, et al. (2017). Sepsis in alcohol-related liver disease. J Hepatol. 67(5):1031–50

นิตยา ดาวเชิญ . (2566). การพยาบาลผู้ป่วยช็อกจากติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษา. วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา. 8(3). 111-121

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29