ผลของแนวทางอบอุ่นร่างกายต่อภาวะหนาวสั่นในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในโรงพยาบาลหนองคาย

ผู้แต่ง

  • สายฝน กุลเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย
  • ประภัสสร คำเหลือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย

คำสำคัญ:

แนวทางอบอุ่นร่างกาย, ภาวะหนาวสั่น, การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง, การระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi experiment research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการทางการพยาบาลภาวะหนาวสั่นของหญิงตั้งครรภ์หลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังแบบ elective 38 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกส่วนบุคคล และ แบบบันทึกการหนาวสั่น วิเคราะห์ด้วยข้อมูลทางสถิติหา จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ Independent t-test
     ผลการวิจัยพบว่าการนำแนวทางอบอุ่นร่างกายต่อภาวะหนาวสั่นในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในโรงพยาบาลหนองคาย คะแนนเฉลี่ยอาการหนาวสั่น กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวทางแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คะแนนเฉลี่ยอาการหนาวสั่นกลุ่มควบคุมเท่ากับ 1.842 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.834 คะแนนเฉลี่ยอาการหนาวสั่นกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.489 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.917 ค่า t = – 3.699 ค่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.004)

References

โรงพยาบาลหนองคาย รายงานสถิติตัวชี้วัดและภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีประจาปี 2565.

สมรัตน์ จารุลักษนันท์. (2560). โครงการวิจัยสหสถาบัน เรื่อง การศึกษาอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีจากรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).

อภิชาต ศุภธรรมวิทย์. (2559). ตำราวิสัญญีพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

Bernard, R. (2000). Fundamentals of biostatistics. (5th ed.).Duxbery:Thomson learning,308.

ปนัดดา สถิตวัฒน์. (2563). การลดภาวะหนาวสั่นโดยการใช้ผ้าคลุม สวมปลอกแขนและขา ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลนครพนม, 4(1),43-52.

Butwick, A.J., Lipman, S.S., & Carvalho, B. (2007). Intraoperative Forced Air – Waerming during Cesarean Delivery under Spinal Anethesia does not Prevent Maternal Hypothemia. Obstetric Anesthesiology, 105(5),1413-19.

เกสร พั่วเหล็ก.(2560).ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนาวสั่นและอุณหภูมิต่ำเพื่อการพัฒนาโปรแกรมอบอุ่นร่างกายในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลหนองบัวลำภู.วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 25(3),294-305.

สาธร หมื่นสกุล. (2555).ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง. 21(4),62-73.

วนิดา ศรีสถาน. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหนาวสั่นในห้องพักฟืนในผู้ป่วยที่ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง.หน่วยงานวิสัญญีกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่สอด.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29