การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับในชุมชน : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • บุษบา สุวรรณโชติ

คำสำคัญ:

โรคความดันโลหิตสูง, หลอดเลือดสมองตีบ, โรคเบาหวาน, แผลกดทับ

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับในชุมชน โดยศึกษาในผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 79 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่ได้ประกอบอาชีพ มาโรงพยาบาลโคกสำโรง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มีอาการสำคัญ คือ แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ก่อนมาโรงพยาบาล 3 วัน
     ผลการศึกษา: ประเมินความสามารถทางด้านร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้ง ทบทวนความรู้ที่ให้แก่บุตรสาว และผู้ป่วยรับปากว่าจะปฏิบัติต่อเนื่อง แจ้งว่านักกายภาพจะมาทำให้อีก 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะเป็นผู้ดูแลในชุมชน อสม. Care Giver มาดูแลต่อเนื่องเป็นระยะ ผู้ป่วยได้รับการติดตามเยี่ยมอีกจำนวน 2 ครั้ง โดยทีม IMC ครบ 6 เดือนผู้ป่วยมีพัฒนาการด้านการฟื้นฟูสภาพที่ดี Barthel index 40 เพิ่มเป็น 60 คะแนน Motor Power แขนและขาข้างขวาอ่อนแรงระดับ1เพิ่มเป็นระดับ 4 ADL= 11 คะแนน แผลกดทับเดิมหายไม่พบแผลกดทับใหม่ Braden score=21

References

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2564). รูปแบบในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาวและผู้ดูแล.กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพเพ็ญวานิสย์.

กีรดา ไกรนุวัตร และรักชนก คชไกร. (2561). การพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1). โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

นลินี พสุคันธภัค, สายสมร บริสุทธิ์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, (2559). แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

ปาณิศา บุณยรัตกลิน. (2561). การดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน: บทบาทพยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย; 11(1): 47-59.

สมศักดิ์ เทียมเก่า. (2564). สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง. วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย.;37(4):54-60.

สมสมัย รัตนกรีฑากุล, สุรีย์รัตน์ ธนากิจ, นิสากร กรุงไกรเพชรและอริสรา ฤทธิ์งาม. (2561). การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน: กรณีศึกษานวัตกรรมการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด. วารสารวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; 26(1): 1-9.

World Stroke Organization: (2017). Campaign Advocacy Brochures 2017. http://www.worldstroke.campaign.org/images/wsd2017/brochures2017/WSD_brochure_FINAL_sponsor_.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29