การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือดในช่องอก ช่องท้อง : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • วิชญา วราธนวินท์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

การพยาบาล, การบาดเจ็บที่ตับ, ภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มปอด

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีภาวะช็อกจากการเสียเลือดใน  ช่องอก ช่องท้อง โดยศึกษาในผู้ป่วยชายไทยอายุ 21 ปี เข้ารับการรักษาวันที่ 16 ตุลาคม 2566 รับส่งต่อจากโรงพยาบาลวังม่วง ด้วยอาการไม่สลบ ปวดท้อง มีแผลที่หน้าอกขวา 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับหายใจเร็ว กระสับกระส่าย ซีด ปลายมือปลายเท้าเย็น เจ็บท้องด้านขวา มี guarding
     ผลการศึกษา: ศัลยแพทย์วินิจฉัย Blunt abdominal injury with right lung pneumo-hemothorax ทำ CT whole abdomen พบ Liver injury gr.3 with large hemoperitoneum set OR ทำผ่าตัด Explore lap suture liver with perihepatic packing ใส่ต่อท่อระบายทรวงอกที่ปอดด้านขวาชนิด 2 ขวด หลังผ่าตัดให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดทดแทน สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร หลังผ่าตัด 48 ชั่วโมง ทำ Explore lap with off swab packing ไม่มีเลือดในช่องท้องออก ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ delay hemorrhage และภาวะติดเชื้อเป็นหนองในช่องท้อง เจาะเลือดผลการทำงานของตับเป็นปกติ เอ็กซเรย์ปอดดีขึ้น ถอดท่อระบายทรวงอกและท่อช่วยหายใจได้ อาการทั่วไปดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้ จำหน่ายกลับบ้านวันที่ 28 ตุลาคม 2566 รวมอยู่โรงพยาบาล 12 วัน

References

จันทิมา พรเชนศวรพงศ์, เพ็ญศรี ลออ, กวินทร์นาฏ บุญชู. (2559). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนครนายก. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 26(2), 89-102.

นวลทิพย์ ธีระเดชากุล, นุชศรา พรมชัย และ นงลักษณ์ พลแสน. (2561). ประสิทธิผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบด้วย Multiple Injury Nursing Management Guideline. ว. การแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, 33, 165-77

ดวงกมล สุวรรณ์, วิภา แซ่เซี้ย และประณีต ส่งวัฒนา. (2561). ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลแบบการจัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์การดูแลในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ. วารสารสภาการพยาบาล , 33(4), 33-45.

เสาวรส จันทมาศ และคณะ. (2565). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 42(3), 25-39.

Aimaurai V. (2019). Nursing care for multiple trauma patients.HHSK. ; 4(1): 0051-64. Thai.

Thikhian N, Wittayachamnankul B, Tangsuwanaruk T, et al.(2021). Factors affecting the outcomes of severe traumatic brain injury patients undergoing emergency surgery. J Med Health Sci., 28(3), 1-16.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29